praGYaa vivardhana kaartikeya stotraM – प्रज्ञा विवर्धन कार्तिकेय स्तोत्रं

श्री गणेशाय नमः

श्री स्कन्द उवाच

योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनंदनः

स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शंकरसम्भवः

गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः

तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः

शब्दब्रह्म समुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः

सनत्कुमारो भगवान् भोग मोक्ष फलप्रदः

शरजन्मा गुणादीशः पूर्वजो मुक्ति मार्गकृत्

सर्वागम प्रणेता च वाञ्छितार्थ प्रदर्शनः

अष्टाविंशति नामानि मदीयानीति यः पठेत्

प्रत्यूषम् श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत्

महामन्त्रमया नीति मम नामानुकीर्तनम्

महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा

.. इति श्री रुद्रयामले प्रज्ञाविवर्धनाख्यम्

श्रीमत्कार्तिकेयस्तोत्रम् संपूर्णम् ..

The sixteen names are not explained since they are easily understood . Some of  the names refer to some legends associated with skanda.

Skanda said:

The person who reads my 28 names told here with concentration, in the morning, obtains equal status with Brihaspati in speech, even if he cannot speak. Further, the person who reads my names as maha mantras obtains great  intelligence . There is no doubt about this.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s