Subramanya Rahasya Trishati

OM asya shrI kumAra trishatI mahAmantrasya

mArkaNDeya RiShiH | anuShTup ChandaH | kumAra-ShaNmukho devatA |

kumAra iti bIjaM | shAkha iti shaktiH | vishAkha iti kIlakaM | nejameSha ityargalaM |

kArttikeya iti kavachaM | ShaNmukha iti dhyAnaM |

dhyAyet ShaNmukham indu-koTi-sadRishaM ratnaprabhA-shobhitaM |

bAlArka-dyuti-ShaT-kirITa-vilasat-keyUra-hArAnvitaM ||

karNAlambita kuNDala pravilasad-gaNDa-sthalA-shobhitaM |

kAnchI-kaNkaNa-kiNkiNI-rava-yutaM shRiNgAra-sArodayaM ||

dhyAyedIpsita-siddhidaM bhava-sutaM shrI-dvAdashAkShaM guhaM |

kheTaM kukkuTam aNkushaM cha varadaM pAshaM dhanush-chakrakaM ||

vajraM shaktim asiM cha shUlam abhayaM dorbhir dhRitaM ShaNmukhaM |

devaM chitra-mayUra-vAhana-gataM chitrAmbarAlaMkRitaM ||

arindamaH kumArash cha guhas skando mahAbalaH | 1/5

rudrapriyo mahAbAhur Agneyash-cha maheshvaraH || 1/9

rudrasuto gaNAdhyakSha ugrabAhur guhAshrayaH | 2/13

sharajo vIrahA ugro lohitAkShas sulochanaH || 2/18

mayUravAhanash shreShThash shatrujic ChatrunAshanaH | 3/22

ShaShThIpriya umAputraH kArttikeyo bhayAnakaH ||3/26

shaktipANir maheShvAso mahAsenas sanAtanaH | 4/30

subrahmaNyo vishAkhash cha brahmaNyo brAhmaNapriyaH || 4/34

nejameSho mahAvIrash shAkho dhUrto raNapriyaH | 5/39

chorAchAryo vihartA cha sthaviras sumanoharaH ||5/43

praNavo devasenesho dakSho darpaNashobhitaH | 6/47

bAlarUpo brahmagarbho bhImo bhImaparAkramaH || 6/51

shrImAn shiShTash shuchish shIgrash shAshvatash shikhivAhanaH | 7/57

bAhuleyo bRihadbAhur baliShTho balavAn balI | 7/62

ekavIro mahAmAnyas sumedhA roganAshanaH | 8/66

raktAmbaro mahAmAyI bahurUpo gaNeshvaraH || 8/70

iShuhasto mahAdhanvI kraunchabhid aghanAshakaH | 9/74

bAlagraho bRihadrUpo mahAshaktir mahAdyutiH || 9/78

ugravIryo mahAmanyur ruchiro rudrasaMbhavaH | 10/82

bhadrashAkho mahApuNyo mahotsAhaH kalAdharaH ||10/86

nandikeshapriyo devo lalito lokanAyakaH | 11/90

vidvattamo virodhighno vishoko vajradhArakaH ||11/94

shrIkaras sumanAs sUkShmas sughoShas sukhadas suhRit | 12/100

vahnijanmA haridvarNas senAnI revatIpriyaH || 12/104

ratnArchI ranjano vIro vishiShTash shubhalakShaNaH | 13/109

arka-puShpArchitash shuddho vRiddhikA-gaNa-sevitaH || 13/112

kuNkumANgo mahAvegaH kUTasthaH kukkuTadhvajaH |14/116

svAhApriyo grahAdhyakShaH pishAcha-gaNa-sevitaH || 14/119

mahottamo mahAmukhyash shUro mahiShamardanaH | 15/123

vaijayantI mahAvIryo devasiMho dRiDhavrataH || 15/127

ratnANgadadharo divyo rakta-mAlyAnulepanaH |16/130

duHsaho durlabho dIpto gajArUDho mahAtapaH || 16/135

yashasvI vimalo vAgmI mukhamaNDI-susevitaH |17/139

kAntiyukto vaShaTkAro medhAvI mekhalI mahAn || 17/144

netA niyatakalyANo dhanyo dhuryo dhRitavrataH |18/149

pavitraH puShTidaH pUrtiH piNgalaH puShTivardhanaH ||18/154

manoharo mahAjyotiH pradiShTo mahiShAntakaH | 19/158

ShaNmukho haraputrash cha mantragarbho vasupradaH || 19/162

variShTho varado vedyo vichitrANgo virochanaH | 20/167

vibudhAgracharo vettA vishvajid vishvapAlakaH || 20/171

phalado matido mAlI muktAmAlAvibhUShaNaH | 21/175

munistuto viShAlAkSho nadIsutash cha vIryavAn || 21/179

shakrapriyas sukeshash cha puNyakIrtir anAmayaH | 22/183

vIrabAhus suvIryash cha svAmI bAlagrahAnvitaH || 22/187

raNashUras suSheNash cha khaTvANgI khaDga-dhArakaH |23/191

raNasvAmI mahopAyash shvetaChattraH purAtanaH ||23/195

dAnavAriH kRitI kAmI shatrughno gaganecharaH | 24/200

sulabhas siddhidas saumyas sarvajnas sarvatomukhaH ||24/205

asihasto vinItAtmA suvIro vishvatomukhaH | 25/209

daNDAyudhI mahAdaNDas sukumAro hiraNmayaH || 25/213

ShANmAturo jitAmitro jayadaH pUtanAnvitaH | 26/217

janapriyo mahAghoro jitadaityo jayapradaH || 26/221

bAlapAlo gaNAdIsho bAla-roga-nivArakaH | 27/224

jayI jitendriyo jaitro jagatpAlo jagatprabhuH || 27/229

jaitrarathaH prashAntash cha sarvajid daityasUdanaH | 28/233

shobhanas sumukhash shAntaH kavis somo jitAhavaH || 28/239

maruttamo bRihadbhAnur bRihatseno bahupradaH | 29/243

sudRishyo devasenAnIs tArakArir guNArNavaH || 29/247

mAtRigupto mahAghoSho bhavasUnuH kRipAkaraH | 30/251

ghoraghuShyo bRihad-dyuMno dhanurhastas suvardhanaH ||30/255

kAmapradas sushiprash cha bahukAro mahAjavaH | 31/259

goptA trAtA dhanurdhArI mAtRi-chakra-nivAsinaH || 31/263

ShaDashriSh ShaDaraSh ShaTko dvAdashAkSho dviShaDbhujaH |32/268

ShaDakSharaSh ShaDarchish cha ShaDaNgaSh ShaDanIkavat || 32/272

sharvas sanatkumArash cha sadyojAto mahAmuniH | 33/276

raktavarNash shishush chaNDo hemachUDas sukhapradaH ||33/281

suhetir aNganAshliShTo mAtRikA-gaNa-sevitaH | 34/284

bhUtapatir gatAtaNko nIla-chUDaka-vAhanaH || 34/287

vachadbhU rudrabhUsh chaiva jagadbhUr brahmabhUs tathA | 35/291

bhuvadbhUr vishvabhUsh chaiva mantramUrtir mahAmanuH || 35/295

vAsudeva-priyash chaiva prahlAda-bala-sUdanaH | 36/297

kShetrapAlo bRihad-bhAso bRihad-devo arinjayaH || 36/301

Source: Manastaramgini supplements.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s